در مورد ارام بند ها یا فنرهای در یا جک در بیشتر بدانیم. ارام بند ها...