دستگیره در می تواند در تغییر ظاهر منزل اثر گذار باشد و انتخاب نامناسب آن می تواند باعث برهم زدن هماهنگی اجسام خانه شود.