نصب جک پمپی برای کابینت ها

جک های پمپی بر اساس نیرو وارده به آنها به مدل‌های ۶۰ و۸۰ و ۱۰۰ و ۱۲۰ نیوتن دسته بندی می‌شوند که پزن‌های سنگین تر مناسب در‌های کابینت نمیباشند.

(Visited 1 times, 1 visits today)