نصب جک پمپی


Modir 6 شهریور 1398 دقیقه مطالعه
iOS 14

نصب جک پمپی برای کابینت ها

جک های پمپی بر اساس نیرو وارده به آنها به مدل‌های ۶۰ و۸۰ و ۱۰۰ و ۱۲۰ نیوتن دسته بندی می‌شوند که پزن‌های سنگین تر مناسب در‌های کابینت نمیباشند.

برچسب‌ها :